TEVHİD VE SÜNNET YAYINEVİ
İslâm Dinin Aslı ve Temel Kuralı 3/1/2014 3:34:13 PM tarihinde eklendi

AÇIKLAMA :

Elinizdeki veciz risâle, Şeyhulislâm Muhammed b. Abdilvahhab'ın mubârek sünnî ve selefî da'vetinin meyvelerinden biridir. İki bölümden oluşan kitapçığın ilk bölümü bir sayfadan ibâret olan Şeyhulislâm İbn Abdilvahhab'a ait aslu Dîni'l-İslâm ve Kâidetuhu isimli risâledir.

İkinci bölüm ise bu risâlenin, Fethu'l-Mecîd sâhibi İmâm Abdurrahman b. Hasen tarafından yapılan özlü şerhidir. Şeyhulislâm'a ait asıl metin Dureru's-Seniyye'nin ikinci cildinin yirmi ikinci sayfasındadır.

Abdurrahman b. Hasen'e ait olan şerh ise, yine ikinci cildin, iki yüz iki ve iki yüz on birinci sayfaları arasındadır. Kitapçık, lâ ilâhe illallah'ın anlamını, muktezâsını ve bu büyük asla muhâlefet eden insan guruplarının ahvâlini beyân etmektedir.

Kitabın Özelliği ve İçeriği


Metin: Şeyhulislam Müceddid İmam Muhammed b. Abdilvehhab Et-Temîmî en-Necdi
Çeviri: Hüseyin Cinisli
Şerh: Allâme İmâm Abdurrahman b. Hasen Âluş-Şeyh


Kaç Sayfa : 31

PAYLAŞ