40 Hadis Şerhi -+

AÇIKLAMA :

SUNUŞ

HAZIRLAYANIN TAKDÎMİ


Hamd Allah’a aittir ve O, [kuluna] yetendir. Allah’ın salât ve selâmı seçkin nebîsinin, ailesinin, erdemli ve vefâlı sahâbesinin üzerine olsun.
Allah rahmetinin, lutfunun ve ni‘met vermesindeki kemâlinin bir gereği olarak bu ümmet için bazı kimseler hazırlamıştır. Onlar, aşırıların tahrîfini, bâtıl ehlinin saptırmalarını ve câhillerin te’vîlini Allah’ın dîninden def eyleyen âlimlerdir. İşte bu öncü imâmların çabalarıyla Allah kullarını faydalandırmış ve bu ümmet için mubârek ilimlerini korumuştur. Nihayet bize kadar ulaştı taza etler, rabbinin izniyle her vakit yenilmek üzere...
Kitabın Özelliği ve İçeriği

Şerh : Abdurrahmân b. Nâsır el-Berrâk
Hazırlayan :Abdulmuhsin b. Abdilazîz el-Asker
Çeviren :Hüseyin Cinisli


Kaç Sayfa : 192

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)