İmâmın Arkasında Kırâat Mes'elesi -+

AÇIKLAMA :

ÖNSÖZ:

Elinizdeki kitapçık, iki şehâdet kelimesinden sonra islâm'ın en büyük esası olan namazın ahkâmına dâir bir mes'elenin tahkîkî hakkındadır. "İmâmın Arkasında Kırâat mes'elesi" başlığı ile ifade edilen bu mes'ele, hakîkatte asıl en önemli ihtilâflarından biri olan bu mes'ele, hakîkatte asıl en önemli ihitlâflardan biri olan bu mes'ele hakkında çok sayıda eser te'lîf edilmiş,muhâlifler birbirlerinin görüşünü şiddetle reddetmişlerdir. Bu konuda te'lîf edilen eserlerin en özlülerinden biri olduğu hâlde belki de en güçlüsü Şeyhulislâm İbni Teymiyye'nin elinizdeki eseridir.

Kitabın Özelliği ve İçeriği

Telif: Şeyhulislâm İbn Teymiyye el-Harrânî
Çeviren: Hüseyin Cinisli
Kaç Sayfa : 48

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)