Nevâkidu'l-İslâm Metni ve Şerhi -+

AÇIKLAMA :


Nevakidul islam metni ve şerhi, Kişiyi dinden çıkaran inanç söz ve ameller

Nevâkidu'l-İslâm isimli bu risale, Müceddid İmâm Muhammed b. Abdilvehhâb'a aittir. O, on ikinci hicrî asırda Selefi Davetin İmâmı'dır. İslâm'ın alâmeti hâline gelmiş bayraktar imamlardan biridir. Onu dost da tanır düşman da. mü'min de tanır kâfir de; çünkü o, gerçekten azîm bir işi -ki bu tevhîde ve sünnete davettir gerçekleştirmiştir.

Nevâkidu'l-İslâm isimli bu risale, küçük bir risaledir. Şeyh bu risalede, İslâm'dan çıkaran şeylerden on tanesini söz konusu etmiş ve onu "İslâm'ı Bozan Şeyler" anlamında. Nevâkidu'l-islâm ismiyle isimlendirmiştir.

İslâm'ı Bozan Şeyler: Müslümanlıktan sonra küfrü/kâfir olmayı gerektiren şeylerdir. Kulun islâmını bozar ve onu mürtede dönüştürürler İlim ehli yanında fıkhın bölümlerinden biri de adı. Mürtedin Hükmü olan bölümdür.

Şeyh'İn bu risaledeki ifâdeleri, oldukça güzel ve özenlidir. Risalesini "Nevâkidu'l-İslâm/İslâm'ı Bozan Şeyler" olarak isimlendirmiştir. Bu da fıkıh kitaplarındaki "Nevâkidu'l-Vudu/Abdesti Bozan Şeyler yani temizlik hâlini yok eden şeyler bölümüne benzemektedir, islâm da bir yönden, kul ile rabbi arasındaki akit olması i'tibâriyle temizlik gibidir. İnsan şehâdet kelimelerini söylediğinde, O'nu tevhîd edeceğine. O'na ibâdet edeceğine. Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem'e tâbi' olacağına dâir rabbi ile akitleşmiştir.
Bu da akitlerin en
büyüğüdür. İşte dînden çıkaran sebebler de tıpkı abdesti bozan şeylerin tehâret hâlini bozması gibi bu akdi bozmaktadırlar. Sözü edilecek nevâkid. hakîki ve" ma'nevî temizliği içeren İslâm'ı yok etmektedir. Tevhîd ve îmân temizliktir.

Kitabın Özelliği ve İçeriği

Metin: Şeyhulislam Müceddid İmam Muhammed b. Abdilvehhab en-Necdi
Çeviri: Hüseyin Cinisli
Şerh: Salih b. fevzan el-fevzan
Abdurrahman el-Berrak
Abdulaziz er-Racihi

Kaç Sayfa : 174

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)