TEFSÎR
Hanefî Mezhebinde Namaz Kılmayana Uygulanacak Cezâ 03 November 2021 tarihinde eklendi

el-Haskefî (vefâtı: 1088) ed-Durru'l-Muhtâr (s: 52) adlı eserinde şöyle der:

'Namazı inkâr eden kat'î delîl ile sâbit olmasından dolayı kâfir olur. Kasıtlı olarak tembellik ile terk eden ise fâsıktır. Namaz kılıncaya dek hapsedilir. Çünkü insan kul hakkından dolayı hapsedilir, el-Hak olan Allah'ın hakkı ise daha önemlidir. Kendisinden kan akıncaya dek dövüleceği de söylenmiştir.'

İbn Âbidîn (vefâtı: 1252 hicrî) Hâşiye'sinde (2/6) şöyle der:

'Kan akıncaya kadar dövüleceğini İmâm el-Mahbûbî söylemiştir. el-Hilye'deki ifâdelerin zâhiri, mezhebin bu olduğu şeklindedir. Nitekim o [el-Hilye sahibi] şöyle der: Ashâbımızdan [mezheb âlimlerimizden] bir topluluk, -ez-Zâhidî de onlardandır- şöyle demiştir: Öldürülmez, bilakis ta'zîr cezâsı verilir ve ölünceye ya da tevbe edinceye kadar hapsedilir.'


PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş