CENÂİZ
Cenâzeye Fâtiha ve Yâ-Sîn Okumak 11 November 2017 tarihinde eklendi

İlmî Araştırmalar Ve Fetvâ Dâimî Komisyonuna soruldu:

Soru:Ölüye Fâtiha veya Yâ-Sîn sûreleri okunur mu? Bir cenâzede biri erkek diğeri kadın olarak iki ölü naaşı varsa bu durumda erkeğin cenâzesi kadınınkine takdîm edilir mi?

Cevap: Ölüye Fâtiha okumak meşrû değildir/dînde yoktur. Çünkü bununla ilgili bir delîl vârid olmamıştır. Yâ-Sîn sûresini okumaya gelince; bununla ilgili ilim ehlinin bazısı henüz ölmemiş ancak ölüm döşeğinde olan kimsenin yanında okunabileceği görüşüne gitmişlerdir. Bu da şu hadîsten dolayıdır: "Onu ölülerinize okuyun." Yani Yâ-Sîn sûresini. Bu hadîsi Ahmed, Ebû Dâvud, İbnu Mâce ve diğerleri rivâyet etmiştir.

Ma'kil b. Yesâr radıyallahu anhu'dan rivâyete göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ölülerinize Yâ-Sîn okuyun." Bu, zayıf bir hadîstir. Hüccet olarak getirilemez.

Bu hadîsin zayıf olduğunu belirtenlerden biri de Darekutnî rahimehullah'tır. Şöyle demiştir: "Bu bâbda hiçbir sahîh hadîs yoktur." Bunu İbn Hacer, et-Telhîsu'l-Habîr adlı kitabında nakletmiştir. Allah en doğrusunu bilendir.

Cenâze üzerine Kur'ân okumak ise bid'attır ve yapılması câiz değildir. Çünkü bu hususta herhangi bir delîl vârid olmamıştır. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur: "Kim emrimize (dînimize) uymayan bir amel yaparsa bu amel reddolunur."

Erkeğin ve kadının cenâzeleri arasında da cenâzelerinin götürülmesi hususunda herhangi bir sıralama yoktur. Sadece cenâze namazı esnâsında erkeğin cenâzesi kadınınkine takdîm edilir. Erkeğin cenâzesi imâmın önünde, kadının cenâzesi de kıble tarafında erkeğin cenazesinin arkasında olur. Kadının orta kısmı erkeğin başı hizasında olur.

Başarı Allah'tandır. Allah, nebîmiz Muhammed'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Üye: Bekr Ebû Zeyd
Üye: Abdulaziz Âlu'ş-Şeyh
Üye: Sâlih el-Fevzân
Başkan: Abdulaziz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime (2/7/326)]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş