HAC
Hacc-ı Mebrûr ile Büyük Günahlar Mağfiret Olur mu? 25 February 2014 tarihinde eklendi

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Hacc-ı mebrûr ile büyük günahlar mağfiret olur mu? Ayrıca, hac esnâsında ticâret yapmak ne zaman helâl olur?

Cevap:

Birincisi: Sahîhayn’da Ebû Hurayra radıyallahu anh hadîsi olarak şöyle dediği sâbit olmuştur: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittim: “Herkim refes ve fısk işlemeden haccederse annesinden doğduğu günkü gibi döner.” [Ahmed (2/229); Buhârî –lafız ona âittir- (2/141); Müslim (2/983)] Yine, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Bir umre ile diğer umre aralarında işlenen günahlara keffârettir. Hacc-ı mebrûrun ise cennetten başka karşılığı yoktur.” [Mâlik, Muvatta (1/346); Ahmed (2/246); Buhârî (2/198); Müslim (2/983)] Hac ve diğer sâlih ameller –kul bunları şerîatta beyân edilen şekilde yaptığında- kötülükler için birer keffâret sebebidirler. Ancak büyük günahlar için mutlaka tevbe gerekir. Nitekim Sahîh-i Müslim’de Ebû Hurayra radıyallahu anh’den Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğu vârid olmuştur: “Beş vakit namaz, bir Cuma ile diğer Cuma, bir ramazan ile diğer ramazan –büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe- aralarında işlenen günahlara keffârettir.” [Ahmed (2/229); Müslim –lafız onundur- (1/209)] İmâm İbnu’l-Munzir rahimehullah ve ilim ehlinden bir topluluk yukarıda zikredilen iki hadîsin zâhirinden dolayı hacc-ı mebrûrun bütün günahlara keffâret olacağı görüşündedirler.

İkincisi: Hac zamanında ticâret câizdir. İmâm Taberî Tefsîr’inde kendi senediyle İbn Abbâs radıyallahu anhumâ’dan, Yüce Allah’ın: “Rabbinizden bir fazlu ihsân aramanızda da size herhangi bir günah yoktur.” (Bakara, 198) buyruğu hakkında şöyle rivâyet eder: “İhrâmdan önce ve sonra alış veriş yapmanızda herhangi bir sakınca yoktur.”

Tevfik Allah’tandır. Peygamberimiz Muhammed’e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

Üye: Abdullah b. Ğudeyyân

Nâib: Abdurrezzâk Afîfî

Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz

[Fetâvâ el-Lecnetu’d-Dâime 1/11/12]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş