İLİM
"Sen Olmasaydın, sen olmasaydın..." Şeklindeki Hadîs Sahîh midir? 25 February 2014 tarihinde eklendi

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: «Sen olmasaydın, sen olmasaydın eflâki (âlemi) yaratmazdım.» şeklindeki hadîs zayıf mıdır, uydurma mıdır?

Cevap: el-Aclûnî bunu Keşfu'l-Hafâ ve Muzîlu'l-İlbâs amma İştehere mine'l-Ehâdîsi ala Elsineti'n-Nâs isimli eserinde zikretmiş ve şöyle demiştir: 'es-Sağânî şöyle der: Bu rivâyet uydurmadır.' el-Aclûnî daha sonra şöyle der: 'Ancak –isterse hadîs olmasın- anlamı sahîhtir.' Deriz ki: Bilakis bu rivâyet hem lafzen hem de ma'nâ yönüyle bâtıldır. Çünkü Yüce Allah yaratılmışları ancak kendisine ibâdet etmeleri için yaratmıştır. Nitekim şöyle buyurur: «Cinleri ve insanları –başka bir şey için değil- sadece bana ibâdet etsinler diye yarattım.» (Zâriyât, 56) Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'den yaratılmışların –ne eflâkin ne de başka bir şeyin- kendisi için yaratıldığına dâir hiçbir hadîs sâbit olmamıştır.

Bu rivâyeti Muhammed b. Alî eş-Şevkânî de el-Fevâidu'l-Mecmûa' fi'l-Ehâdîsi'l-Mevdûa' isimli eserinde [uydurma hadîsler arasında] zikretmiştir. Orada şöyle der: «Sağânî şöyle der: Bu rivâyet uydurmadır, buna delâlet eden şeylerden biri de Yüce Allah'ın şu buyruğudur: «Allah yedi kat gökleri ve yerden de bir o kadarını yaratandır. Emir aralarında inip durur. Tâ ki Allah'ın her şeye kadîr olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşatmış olduğunu bilesiniz.

Tevfîk Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve bütün ashâbına salât ve selâm olsun.

 

Üye: Abdullah b. Kuûd
Üye: Abdullah el-Ğudeyyân
Üye: Abdurrezzâk el-Afîfî
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime (1/1/465)]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş