Hüküm Ve Edebleri İle Bayram Ve Muhtasar Kurban Ahkâmı

Dilimize bayram olarak yerleşmiş özel günlerin İslâm şerîatındaki orijinal ismi العيد / 'îyd'dir.
'Îyd kelimesi; her yıl veya her ay ya da her hafta dönüp gelen günleri ve zamanları ifâde ettiği gibi, dönüp gelinerek toplanılan özel mekânları ifâde etmek için de kullanılır. Dilimizdeki yıl dönümü ve bayram yeri şeklindeki tamlamalar da bu anlamları ifâde etmektedir. Bayramlar da her yıl yeniden sevinç, coşku ve mutluluk ile dönüp geldiği için 'Îyd olarak isimlendirilmiştir. Kabrinin dönüp dolaşıp toplanılan bir bayram yeri hâline getirilmesini nehyeden Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bunu şu buyruğuyla ifâde etmiştir:

.» رِي عِيدًا وَ ا ل تَجْعَلُوا قَبَْ «
«Kabrimi 'îyd edinmeyin.» [Ebû Dâvûd]

Müslümanların kutlayacakları; sevinç, coşku ve mutluluklarını izhâr edecekleri, her sene dönüp gelen iki tane bayram/'îyd günleri vardır. Allah subhânehu ve te'âlâ'nın müslümanlar için seçip teşrî kıldığı bu bayramlar, her yıl İslâm'ın beş temel esâsından iki büyük ibâdetin akabinde kutlanır. Bunlar, Ramazan orucunun akabinde kutlanılan Îydu'l-Fıtr/Ramazan Bayramı ve Hacc ibâdetinin akabinde kutlanılan Îydu'l-Edhâ/Kurban Bayramı'dır.

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)