Allâme Aynî'nin Mâide 44 Âyeti Hakkındaki Sözleri

ALLÂME AYNÎ'NİN MÂİDE 44 ÂYETİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Allâme Bedruddîn el-Aynî (vefâtı: 855) Mâide sûresi 44. ve devamındaki âyetler hakkında şöyle der:

«Bu ve sonrasındaki iki âyet kâfirler ve yahûdîlerden Allah'ın hükmünü tağyîr edenler hakkında inmiştir. Ehl-i İslâm ile hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü müslüman büyük günah işlese bile ona kâfir denilmez.»

Umdetu'l-Kârî (24/359)

 

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)