Allah'ın İndirdikleri İle Hükmetmeyenleri Tafsîlsiz Tekfîr Hâricîlerin Mezhebidir

ALLAH'IN İNDİRDİKLERİ İLE HÜKMETMEYENLERİ

TAFSÎLSİZ TEKFÎR HÂRİCÎLERİN MEZHEBİDİR

 

Muhaddis İmâm Şeyhulislâm Ebu'l-Muzaffer Mansûr b. Muhammed es-Sem'ânî (vefâtı: 489 hicrî) şöyle der:

«'Allah'ın indirdikleri ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.' [Mâide, 44] el-Berâ b. Âzib bu âyetin müşrikler hakkında olduğunu söylemiştir -ki bu, Hasen el-Basrî'nin de kavlidir-. İbn Abbâs ise âyetin müslümanlar hakkında olduğunu ve bu buyruk ile murâd olunanın (asıl) küfrün altında (dînden çıkarmayan) küfür olduğunu söylemiştir. Bil ki, Hâricîler bu âyet ile delîl getirir ve Allah'ın indirdikleri ile hükmetmeyen kâfirdir, derler. Ehl-i Sünnet ise der ki: Hükmün terki ile kâfir olmaz.

Âyet için iki açıklama vardır:

Birincisi: Bu âyetin anlamı, her kim reddederek ve inkâr ederek Allah'ın indirdikleri ile hükmetmez ise onlar kâfirlerin ta kendileridir, şeklindedir.

İkincisi: Bu âyetin anlamı, Allah'ın indirdiklerinin tümüyle birden (ne tevhîd, ne ibâdât ne de muâmelât ile) hükmetmez ise kâfirlerin ta kendileridir, şeklindedir. Çünkü müslüman değil kâfir ancak Allah'ın indirdiklerinin tümüyle birden hükmetmeyi terk eder.»

Tefsîru'l-Kur'ân (2/42) 

 

 

PAYLAŞ
«Onların etrafında doldurulmuş kadehler dolaştırılır. O içki ne rahatsızlık verir ne de sarhoş eder. Yanlarında da el değmemiş, yalnız kendilerine göz dikmiş, iri gözlü hûriler vardır. » (Saffat/46-47-48)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)